Regulamin

Regulamin sprzedaży - stan na dzień 15 lipca 2014

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin stanowi zbiór postanowień regulujących wzajemne zobowiązania stron, zasady składania Zamówień oraz dostawy Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do wszystkich Zamówień złożonych przez Kupujących, chyba że odmienne uzgodnienia potwierdzono na piśmie w treści Zamówienia. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 2. Definicje

 1. Zastosowanym w niniejszym regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 1. Sprzedawca – spółka pod firmą PHYTAVIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Poznaniu (60-649), przy ul. Piątkowskiej 116/A10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496225, której nadano NIP 9721247439 oraz numer REGON 302612086, o kapitale zakładowym
  w wysokości 40.000,00 zł,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zamówienie na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Agenta handlowego,
 3.    Towar – asortyment oraz produkty znajdujące się w aktualnej na dzień składania Zamówienia ofercie Sprzedawcy,
 4. Zamówienie - zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym umowa sprzedaży, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionych Towarów,
  a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić cenę sprzedaży,
 5. Agent handlowy - przedstawiciel Sprzedawcy, przedstawiający          
  Kupującemu aktualną ofertę oraz upoważniony do przyjmowania w imieniu Sprzedawcy Zamówień Kupującego do realizacji w oparciu o udzielone mu pełnomocnictw, które powinno zostać okazane Kupującemu przy składaniu Zamówienia.

 

§ 3. Zamówienia

 1. Zamówienia są składane przez Kupującego za pośrednictwem Agenta handlowego. Przy składaniu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zweryfikować, czy Agent handlowy posiada stosowne upoważnienie do działania w imieniu oraz na rzecz Sprzedawcy.
 2. Zamówienie powinno określać infosprzermacje niezbędne do jego zrealizowania, w szczególności ilość oraz rodzaj zamawianych Towarów oraz termin ich dostawy. Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę w następujących terminach:
 1. Zamówienia na Towary dostępne w magazynie Sprzedawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – w terminie 7 dni od złożenia przez Kupującego, w przypadku pierwszych trzech zamówień w terminie 7 dni od otrzymania wpłaty za zamówiony towar.
 2. Zamówienia na Towary dostępne w magazynie Sprzedawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej o wartości przekraczającej kwotę 10000 zł netto – w terminie 21 dni od złożenia przez Kupującego, w przypadku pierwszych trzech zamówień w terminie 21 dni od otrzymania wpłaty za zamówiony towar.
 3.    zamówienia na Towary aktualnie niedostępne w magazynach Sprzedawcy – w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w okresie 3 dni od złożenia przez Kupującego.
 1. Z uwagi na okoliczność, że pomiędzy faktycznym stanem magazynowym Towarów i danymi systemowymi mogą zachodzić różnice, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji Zamówienia, o czym poinformuje Kupującego bez zbędnej zwłoki drogą e-mailową.          
  W sytuacji, kiedy termin realizacji Zamówienia zostanie przesunięty o więcej niż okres 7 dni, Kupujący w terminie 3 dni od otrzymania informacji o tej okoliczności może zrezygnować z Zamówienia w części do tej pory niewykonanej.
 2. Przy składaniu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest okazać Agentowi handlowemu do wglądu oryginały oraz przekazać Agentowi handlowemu kopię dokumentów potwierdzających status prawny Kupującego, tj. zaświadczenie o wpisie do CEiDG, odpis aktualny z KRS, dowód osobisty osoby podpisującej Zamówienie za lub w imieniu Kupującego, pełnomocnictwo do działania w imieniu Kupującego przy składaniu Zamówienia, itp., o ile takowe dokumenty nie zostały już przekazane Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego w sytuacji, kiedy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny sprzedaży za Towary dostarczone na podstawie wcześniejszych Zamówień.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w Zamówieniu niewłaściwych lub niepełnych danych technicznych, dotyczących zamówionych Towarów. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikować treści Zamówienia pod kątem przydatności Towarów zamówionych przez Kupującego.
 5. Kupujący będzie na bieżąco informowany o statusie złożonego Zamówienia. Sprzedawca będzie przesyłał wiadomości za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

 

§ 4. Dostawa Towarów

 1. Dostawa Towarów zamówionych przez Kupującego jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów będzie realizowana za pośrednictwem przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej lub transportu własnego Sprzedawcy. Koszty transportu Towaru pokrywa w całości Sprzedawca z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
 3. Towar o wartości nieprzekraczającej kwoty 400 zł netto będzie dostarczany na koszt Kupującego. O dostępnych formach dostawy i związanych z nimi kosztami Kupujący zostanie poinformowany
  w trakcie składania Zamówienia.
 4. Przy każdej dostawie Towarów przedstawiciel Kupującego zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór poprzez złożenie podpisu na dokumencie WZ lub protokole zdawczo-odbiorczym, które będą określały ilość oraz rodzaj dostarczonego Towaru. Jeżeli Kupujący odmówi potwierdzenia przyjęcia Towaru, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Towaru Kupującemu i obciążyć go kosztami jego magazynowania lub składowania.
 5. Towary będą dostarczane w terminach określonych w Zamówieniu, chyba że Sprzedawca napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, jakie uniemożliwią mu dochowania tego czasu. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia w dostawie i określi możliwy termin dostawy.

 

§ 5. Cena sprzedaży i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny wskazane w materiałach handlowych Sprzedawcy, zwłaszcza w katalogach i cennikach, podawane są w walucie polskiej (PLN) bez podatku VAT. Ceny te obejmują wydanie oraz opakowanie Towaru, za wyjątkiem opakowań specjalnych płatnych dodatkowo na podstawie odrębnego cennika, każdorazowo przedstawianemu Kupującemu w przypadku wystąpienia konieczności zakupu opakowań dodatkowych.
 2. Kupujący zobowiązany jest uregulować cenę sprzedaży w sposób określony w treści Zamówienia:
 1. z góry, przed dostawą Towarów, w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury pro forma,
 2. z dołu, po dostawie Towarów, w terminie 7 dni od zrealizowania Zamówienia,
 3. z dołu, po dostawie Towarów, w terminie 30 dni od zrealizowania Zamówienia, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia zaliczki w kwocie ustalonej ze Sprzedawcą.  
 1. Od podanej w materiałach handlowych ceny sprzedaży netto będą naliczane rabaty, w wysokościach zależnych od wielkości zamówienia i jego indywidualnych warunków. Istnieje możliwość negocjacji wysokości rabatów.
 1. Stałym Klientom, tj. Kupującym, którzy w ciągu jednego roku zamówią Towary o łącznej wartości powyżej 25000 zł netto, będą przysługiwały dodatkowe rabaty lub specjalny prezent od Sprzedawcy.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. O ile Kupujący nie uregulował ceny sprzedaży przed dostawą Towarów, prawo własności do zamówionych Towarów przechodzi na Kupującego w dniu zapłaty całości ceny sprzedaży.

 

§ 6. Zwrot lub zamiana Towarów

 1. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Sprzedawcy, dokonać zwrotu Towaru lub wnosić o jego zamianę. Sprzedawca zastrzega sobie przy tym prawo do obciążenia Kupującego ewentualnymi kosztami poniesionymi przy procedurze przyjmowania zwróconych lub wymiany Towarów.
 2. Kupujący może skorzystać z prawa wskazanego w ust. 1 powyżej pod warunkiem przesłania na własny koszt kompletnego Towaru do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

 

§ 7. Odbiór i reklamacja Towarów

 1. W dniu dostawy Towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić dostarczony asortyment pod kątem ilości, zgodności ze złożonym zamówieniem oraz występowania ewentualnych wad jawnych. Jakiekolwiek zastrzeżenia w tym zakresie Kupujący zobowiązany jest zgłosić w dniu dostawy na piśmie w treści dokumentu WZ lub protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Reklamacje co do jakości dostarczonego Towaru Kupujący ma prawo zgłaszać na piśmie
  w okresie 7 dni od dnia dostawy, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od zauważenia wady lub usterki. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysłane na adres siedziby Sprzedawcy oraz przedstawiać dokumentację fotograficzną, obrazującą wady, których dotyczy reklamacja. 
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego co do ilości lub jakości Towaru, Sprzedawca zweryfikuje jego zasadność w terminie kolejnych 14 dni roboczych. W przypadku uznania, iż dostarczony Towar jest towarem wadliwym, Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad w możliwie najkrótszym pod względem organizacyjnym, technicznym i technologicznym terminie. Koszty związane z wymianą wadliwego Towaru, w tym koszty odbioru wadliwego Towaru i dostawy Towaru wolnego od wad, ponosi Sprzedawca.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do tego, aby zamiast usunięcia stwierdzonej wady lub wymiany Towaru na wolny od wad, obniżyć cenę sprzedaży Towaru lub odebrać wadliwy Towar od Kupującego przy jednoczesnym zwrocie sumy odpowiadającej równowartości ceny sprzedaży.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki, wady lub uszkodzenia Towaru, które są następstwem wypadków losowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego       przechowywania materiałów lub innych okoliczności leżących po stronie Kupującego i działań wykonywanych na jego zlecenie.
 6. Sprzedawca zastrzega, że nie jest producentem sprzedawanych Towarów i w roli gwaranta, który ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki, występuje wyłącznie producent.

 

§ 8. Siła wyższa

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie przyjmowania zamówienia do realizacji, a które to okoliczności uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez Sprzedawcę lub Kupującego z przyjętych na siebie zobowiązań, żadna ze Stron  nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki niemożności wywiązania się z owych zobowiązań oraz z innych zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu przez czas trwania tych okoliczności.

 

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przyjętego do realizacji Zamówienia jest ograniczona wyłącznie do strat stanowiących normalne następstwo niewłaściwego działania, których wystąpienie można było przewidzieć przy składaniu Zamówienia.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich Kupującego.
 3. Łączna kwota odszkodowania należnego Kupującemu za szkody poniesione z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez Sprzedawcę jest ograniczona do równowartości ceny sprzedaży Towarów objętych Zamówieniem.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Warunki sprzedaży i dostawy Towarów z Kupującymi, którzy zamierzają nawiązać ze Sprzedawcą stałą współpracę handlową, będą regulowane w odrębnych zawartych na tę okoliczność umowach     
  o współpracy gospodarczej.
 2. Prawa i obowiązki Kupującego nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Sprzedającego złożonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle składania Zamówień i ich realizacji Strony będą rozwiązywały na drodze polubownej, a w przypadku nie dojścia do stosownego porozumienia w terminie 30 dni, rozstrzygnięcie sprawy zostanie poddane sądowi powszechnemu właściwemu z uwagi na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, pozostałe postanowienia są w pełni wiążące.